Frivillighet

23. mars 2022

Frivilligheten er en samfunnssektor som er en like viktig del av samfunnet vårt som offentlig og privat sektor. Samskaping mellom frivillighet og kommune er avgjørende for god samfunnsutvikling, for å løse felles utfordringer og for å skape aktive og inkluderende lokalsamfunn.

Frivillig sektor omfattes av alt fra enkeltmennesker, små lag og foreninger til profesjonaliserte  organisasjoner som leverer helse- og sosialtjenester til det offentlige.

- Frivilligheten styrker både fellesskap, samvær og trivsel, sosial kompetanse, stedsidentitet, og  opplevelsen av demokrati og medbestemmelse. Videre er frivilligheten helt avgjørende for sentrale aktivitetstilbud i folks hverdag. Kan du tenke deg en hverdag uten idrettstilbud, kor, korps eller  fritidsaktiviteter? Alt dette er ting som bidrar til nødvendig livskvalitet – og alt dette er det jo frivillig sektor som står for, sier kultursjef i Ringerike kommune, Øyvind Dypvik Norstrøm.

Rekruttering av frivillige skjer i sosiale nettverk og mange blir ikke spurt om å delta

Over 60 prosent av Norges befolkning er allerede involvert i frivillig arbeid, ifølge en nasjonal  undersøkelse. Når forskere ser på hvem og hvordan frivillige blir rekruttert, viser det seg at sosiale  nettverk er svært viktige. Frivillige rekrutteres ofte gjennom å bli spurt eller fordi de får høre om  muligheten gjennom en bekjent.

- Vi leser av undersøkelsen at mange som ønsker å bidra kanskje ikke kjenner tilbudene godt nok til å vite om dette er “noe for dem”. I tillegg er det en økende trend at mange ønsker å arbeide frivillig,  uten å nødvendigvis binde seg opp til fast deltakelse i en bestemt organisasjon. Her er for  eksempel Frivilligsentralen en svært viktig arena, utdyper kultursjefen.

Deltakelse fremmer folkehelse gjennom engasjement, fellesskap og følelsen av å bety noe

Deltagelse i frivillig organisasjonsliv og kulturliv fremmer folkehelse gjennom blant annet  engasjement, fellesskap og opplevelse av mening. Frivillige organisasjoner gjør en betydelig  innsats i samfunnet vårt. Eksempler kan være drivere av kultur- og idrettsaktiviteter, besøksvenner på sykehjem, lokale ildsjeler som ivaretar kulturhistorie og kulturarv, tilrettelegging av friluftsområder samt en rekke andre tiltak.

Ringerike kommune har et mål om å øke den frivillige aktiviteten. Høy frivillig deltakelse er  avgjørende for den mellommenneskelige tilliten vi har i samfunnet vårt. Deltakelse i frivillig aktivitet  hindrer utenforskap, og fremmer inkludering. Og mens fokus lenge har vært rettet inn mot barn og unge, vil vi i tiden som kommer se et økende behov for å til å tilrettelegge for frivillighet for eldre.

Vi skal tilrettelegge for aktivitet og deltakelse for alle

- Vår frivilligstrategi for 2021-2023 gir klare mål og en felles retning for samskaping mellom  frivilligheten og Ringerike kommune, sier kultursjefen engasjert.

Frivilligstrategien er basert på  innspill fra frivilligheten og erfaringer fra samarbeidet mellom frivilligheten og ulike enheter i  Ringerike kommune.

Strategien fokuserer på tilrettelegging for aktivitet og deltakelse for alle, med ekstra fokus på eldre  og barn og unge.

- Vi ønsker å være gode på å samhandle og legge til rette for frivilligheten i Ringerike sier kultursjef  Øyvind Dypvik Norstrøm.

- For å få til dette, har vi blant annet ansatt en frivilligkoordinator, Reni Karoline Odden. En av hennes viktigste oppgaver er å legge til rette slik at det blir lett å være frivillig, lett å samarbeide  med kommune og lett for alle å delta i aktiviteter i kommunen vår.

Frivillighetens år

I Ringerike har vi mange lag og foreninger som gjør en stor innsats. Det er vel 400 foreninger og et  utall personer som gjør en stor innsats i hele Ringerike. I forbindelse med koronapandemien var  den frivillige innsats, koordinert av Ringerike Frivilligsentral avgjørende for å få løst oppgavene. Blant svært mange andre eksempler er Røde Kors sin innsats for leksehjelp og inkludering, og  Kiwanis sin mangeårige innsats for å sikre at barn og unge med lite ressurser kan ta del i  fritidsaktiviteter.

I år er det frivillighetens år, og vi ønsker å benytte anledningen til å vise lokale lag og foreninger at  kommunen setter stor pris på alle de frivillige som bidrar til et varmere samfunn.

- Målet vårt er at vi sammen skal få til enda mer frivillig aktivitet, og ikke minst muligheter for alle til  å delta, smiler kultursjefen.